Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Informaatiokirjakauppa, Koulukatu 20, 60100 Seinäjoki, puh. 050 432 0028

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Pietikäinen-Liuska, puh. 050 432 0028, tiina.pietikainenliuska@info.fi

Tietosuojavastaava

Tiina Pietikäinen-Liuska, puh. 050 432 0028, tiina.pietikainenliuska@info.fi

Rekisterin nimi

INFO-kirjakaupat sähköpostilista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten Infokirjakaupat.fi sivustolla olevilla kaavakkeilla, sekä Info kirjakauppiaiden toimesta. Rekisteriin kerätään tietoja henkilön suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta kaavakkeen yhteydessä olevalla suostumuksen anto valinnalla, tai henkilökohtaisesti asioidessa Info kirjakaupassa. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. Osa yhteystiedoista saattaa olla kerätty muuta kautta, tiedot poistetaan 25.6.2018, mikäli henkilö ei ole tarkistanut ja hyväksynyt tietojen säilyttämistä rekisterissä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Osuuskunta Informaatiokirjakaupan asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osuuskunta Informaatiokirjakauppa on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Osuuskunta Informaatiokirjakaupan kumppaneille. Osuuskunta Informaatiokirjakauppa luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Osuuskunta Informaatiokirjakauppaa toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Osuuskunta Informaatiokirjakauppaa luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Osuuskunta Informaatiokirjakaupan hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Osuuskunta Informaatiokirjakauppa on tehnyt päätöksen olla siirtämättä rekisterissä olevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Osuuskunta Informaatiokirjakauppa suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Osuuskunta Informaatiokirjakauppa noudattaa. Osuuskunta Informaatiokirjakauppa ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Osuuskunta Informaatiokirjakauppa Koulukatu 20, 60100 Seinäjoki 050 5587155

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Osuuskunta Informaatiokirjakauppa poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Osuuskunta Informaatiokirjakauppaa poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Osuuskunta Informaatiokirjakauppaa säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.